Договор подряда

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №

м. Київ                                                                                     ______________ 2010 р.

ПП Володін Ф.Ф. (надалі ПІДРЯДНИК), з однієї сторони, та ______________________________________________ (надалі ЗАМОВНИК), з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується, у відповідності до умов даного договору, виготовити та передати Замовнику дверні блоки (надалі вироби) відповідно до технічної документації (Додаток № 1 до Договору), і здійснити всі необхідні монтажні роботи з установки виробів, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити вартість виробів, доставки та монтажних робіт.

2.      МАТЕРІАЛИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Роботи виконуються із матеріалів і засобами Підрядника, за винятком матеріалів, які відповідно до умов договору надаються Замовником.

3.      ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ

3.1. Вартість виробів відповідно до договору становить ______________________ гривень.

3.2.Вартість доставки та розвантаження відповідно до умов договору становить ___________________________ гривень.

3.3.  Вартість монтажних робіт відповідно до умов договору становить _________________ гривень.

3.4. Загальна сума Договору становить ____________________________ гривень.

3.5.  Замовник зобов’язується здійснити передоплату у розмірі 70 (сімдесят) відсотків від загальної вартості виробів, передбаченої п. 3.1. Договору, що становить _________________ гривень:

а) у разі готівкового розрахунку – одразу після підписання Сторонами даного Договору;

б) у разі безготівкового розрахунку – протягом трьох днів з моменту підписання Сторонами даного Договору.

3.6. Замовник зобов’язується оплатити решту від вартості виробів, що складає 30 (тридцять) відсотків від вартості виробів, передбаченої п. 3.1. даного Договору, та вартість доставки та розвантаження, передбаченого п. 3.2. даного Договору, що становить _____________________ гривень:

а) у разі готівкового розрахунку – одразу ж після прийняття виробів та підписання Акту прийому-передачі виробів;

б) у разі безготівкового розрахунку – протягом трьох днів після прийняття виродів та підписання Акту прийому-передачі виробів.

3.7. Замовник зобов’язується оплатити вартість монтажних робіт відповідно до п. 3.3. даного Договору в момент прийняття цих робіт та підписання Акту прийому-передачі цих робіт.

3.8. У разі неможливості завершення монтажних робіт у строк встановлений Договором, або у разі необхідності проведення додаткових монтажних робіт, з вини Замовника, повторний чи додатковий виїздПідрядника на місце проведення монтажних робіт здійснюється за рахунок Замовника.

4. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК  ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Підрядник зобов’язується доставити вироби Замовнику протягом ________________ робочих днів з моменту одержання від Замовником передоплати, відповідно до п. 3.5. даного Договору.

4.2. Підрядник зобов’язується повідомити Замовника про готовність виробів до приймання-передачі протягом 3 робочіх днів.

4.3. Прийом передача виробів відбувається за адресою: ______________________________________________________________________________________ у присутності представників Сторін.

4.4.  Про прийняття виробів Замовник підписує Акт прийому-передачі виробів.

4.5. Перехід права власності на вироби до Замовника відбувається з моменту повної оплати виробів Замовником.

4.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження виробів переходить від Підрядника до Замовника з моменту, коли вироби доставлені Замовнику та відвантажені у місці призначення, та Сторонами підписано Акт прийому-передачі виробів.

4.7. Монтажні роботи виконуються у термін погоджений Сторонами.

4.8. Замовник зобов’язується забезпечити Підряднику належні умови для виконання монтажних робіт: у строк, погоджений Сторонами, надати Підряднику приміщення, підготовлене для монтажних робіт, забезпечити вільний доступ Підряднику до місця проведення робіт, гарантувати безперебійне енергопостачання на місці проведення монтажних робіт.

4.9. За результатами виконання монтажних робіт Підрядником Замовник підписує Акт прийому-передачі виконаних робіт.

5. ЯКІСТЬ ВИРОБІВ ТА ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

5.1. Вироби, які Підрядник передає Замовнику, мають відповідати вимогам щодо їх якості у момент їх передачі Замовнику. Не вважається недоліком виробу неоднорідність кольору спричинена проявами структури натуральної деревини.

5.2. Гарантійний строк експлуатації виробів складає 1 (один) рік з моменту передання виробів Замовникові та підписання ним Акту прийому-передачі виробів.

5.3. Підрядник зобов’язується усунути, виявлені протягом гарантійного строку, недоліки виробів протягом 50 (п’ятдесяти) робочих днів з моменту повідомлення про них Замовником.

5.4. Підрядник гарантує якість виробів протягом гарантійного строку експлуатації у тому випадку, якщо монтаж здійснюється безпосередньо Підрядником, і Замовник дотримується всіх необхідних правил експлуатації.

5.5. Гарантія Підрядника не розповсюджується на недоліки виробів, що виникли хоча і під час гарантійного строку, але в результаті неправильної експлуатації та/або зберігання виробів Замовником.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.  При порушенні термінів постачання виробів Підрядник сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від суми передоплати за кожен день прострочення.

6.2.  У випадку прострочення оплати Замовником вартості виробів, Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,1 відсотка від повної вартості виробів.

6.3. При відмові Замовника оплатити загальну суму Договору, Підрядник має право демонтувати вироби на вартість несплаченої Замовником суми.

6.4. Підрядник не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання виникло з вини Замовника.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі виникнення між Сторонами спорів по виконанню даного договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

7.2. У випадку неможливості Сторонами дійти згоди шляхом переговорів, спори вирішуються у судовому порядку.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту його остаточного виконання.

8.2. Дія даного Договору може бути продовжена за згодою сторін.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний договір укладений у двох примірниках українською мовою, по одному у кожної із сторін. Кожен примірник має однакову юридичну силу.

9.2. Будь- які зміни і доповнення до даного Договору здійснюються тільки у письмовій формі за згодою обох Сторін.

9.3. Всі додатки, на які є посилання в даному Договорі, є невід’ємною частиною Договору.